22 października 2019 r.;    Imieniny obchodzą: Halka, Filip, Przybysława
 

REGULAMIN X OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PRZYRODNICZEGO TYGRZYK

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest XXIV LO im. C. K. NORWIDA w Warszawie.

2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas siódmych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

3. Celem konkursu jest:

 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i promowanie przedmiotów przyrodniczych wśród uczniów,

 • ukazanie korelacji między przedmiotami przyrodniczymi,

 • wskazanie na zależności między przyrodą a człowiekiem,

 • rozbudzenie zainteresowań związanych z badaniem kosmosu i wpływem procesów zachodzących we wszechświecie na Ziemię i jej mieszkańców,

 • kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł i prezentacji wiedzy za pomocą różnorodnych technik,

 • stwarzanie możliwości współpracy między nauczycielami i uczniami różnych szkół, rozwijanie uzdolnień, pobudzanie do kreatywności oraz podnoszenie poziomu wiedzy.   

4. Warunkiem i zasady uczestnictwa w konkursu jest przesłanie lub osobiste dostarczenie:

  a) czytelnie wypełnionego DRUKOWANYMI LITERAMI formularza zgłoszeniowego najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

   XXIV LO im. C. K. Norwida
   ul. Obozowa 60
   01-423 Warszawa
   z dopiskiem: Tygrzyk

   • wymagane jest pełne wypełnienie formularza zgłoszeniowego,

   • zgłoszenia niezawierające pełnych danych nie będą uprawniały do udziału w konkursie,

   • w polu e-mail należy podać adres gwarantujący sprawną komunikację.

  b) reprezentanci szkół powinni posiadać opiekuna (jeden nauczyciel może być opiekunem kilku uczestników),

  c) z jednej szkoły w konkursie może brać udział maksymalnie 5 uczniów, w przypadku większej liczby ochotników opiekun grupy przeprowadza eliminacje szkolne (np. zgłasza się do organizatorów konkursu po test sprawdzający z wiedzy ogólnej z danej dziedziny),

  d) uczestnicy konkursu muszą zapoznać się z artykułem, rozdziałem lub kilkoma rozdziałami książki albo z całą książką, w oparciu o którą w pierwszym etapie przeprowadzony będzie test sprawdzający wiedzę i umiejętności. W drugim etapie 4-6 uczestników, którzy uzyskali najwyższe wyniki, weźmie udział w prezentacji swojej pracy, wykonanej z wykorzystaniem materiału z testu. Materiał uczniów gimnazjum zostanie odpowiednio zawężony.

5. Na ocenę końcową składają się punkty przyznawane uczestnikom na obu etapach konkursu. Uczestnicy startujący w konkursie będą oceniani według tych samych kryteriów, bez względu na wiek uczniów.

 

§ 2. Etap pierwszy

1. Etap pierwszy konkursu rozpoczyna się z chwilą nadesłania zgłoszenia (zgodnie z §1 pkt 4).

2. Test sprawdzający odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. o godzinie 13.00 w budynku XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie, przy ul. Obozowej 60.

3. Koszty dojazdu ponoszą uczestnicy konkursu.

4. Zadaniem uczestników pierwszego etapu konkursu jest przygotowanie się do sprawdzianu w formie testu z zagadnień dotyczących jednego, wybranego przedmiotu przyrodniczego: biologia, astronomia, fizyka, geografia i chemia. Test będzie obejmował następujące zagadnienia zawarte w poniższych pozycjach:

A. Z zakresu geografii:
Gimnazjum: Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Zdzisław Mikulski; Hydrologia Ogólna; Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 2010; zagadnienia: „Cieki naturalne” (str. 55-71), „Małe zbiorniki wodne” (str. 79-80), „Jeziora” (str. 81-87), „Sztuczne zbiorniki wodne” (str. 88-90).
Liceum lub technikum: Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska, Zdzisław Mikulski; Hydrologia Ogólna; Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa 2010; zagadnienia: „Charakterystyka wód podziemnych” (s. 25-35), „Cieki naturalne” (str. 55-71), „Małe zbiorniki wodne” (str. 79-80), „Jeziora” (str. 81-87), „Sztuczne zbiorniki wodne” (str. 88-90), „Lodowce i stała pokrywa śnieżna” (str. 115-126). 

B. Z zakresu fizyki:
Gimnazjum: Bogdan Janus, Jacek Błoniarz-Łuczak, Laboratorium w szufladzie Fizyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016
Liceum lub technikum: Stephen Hawking, Krótka historia czasu: od wielkiego wybuchu do czarnych dziur, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2015

C. Z zakresu astronomii:
Gimnazjum: Paul Davies, Ostatnie trzy minuty. O ostatecznym losie Wszechświata, Wydawnictwo Copernicus Center Press, Kraków 2016, zakres: pierwsze 4 rozdziały.
Liceum lub technikum: Paul Davies, Ostatnie trzy minuty, Wydawnictwo Copernicus Center Press, Kraków 2016, całość

D. Z zakresu biologii:
Gimnazjum: Anna Kalinowska, Ekologia – wybór przyszłości, Editions Spotkania, Warszawa 1994, rozdziały: „Zagrożenie bogactwa gatunkowego, czyli czemu tak szybko giną gatunki”; „Kwaśne deszcze – czyli zanieczyszczenia nie znają granic”, „Klimat – wieczna zagadka, czyli jak żyć pod kloszem”; „Woda białe bogactwo, czyli refleksje przy suchym kranie”; „Zagrożenie warstwy ozonowej – czyli jak żyć pod dziurą
Liceum lub technikum: Anna Kalinowska, Ekologia – wybór przyszłości, Editions Spotkania, Warszawa 1994, całość

E. Z zakresu chemii:
Gimnazjum: Angelika Gumkowska, Laboratorium w szufladzie Chemia, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2015
Liceum lub technikum: H. W. Roesky, K. Möckel, Niezwykły świat chemii, Wydawnictwo Adamantan, Warszawa 2001.

Na tym etapie uczestnicy wypełniają części testu (każda część obejmuje inne zagadnienia – zgodnie z wyżej wymienionymi), które wcześniej zadeklarowali.
Czas trwania testu wynosi 60 minut. Uczestnik może korzystać z tablic matematyczno-fizycznych i kalkulatora prostego.

5. Uczestnicy I etapu, rozwiązując test, mają szanse dostać maksymalnie 100 punktów.

6. Wyniki I etapu konkursu zostaną opublikowane do dnia 29 kwietnia 2018 r. na witrynie www.tygrzyk.norwid24.waw.pl.

7. Do II etapu przechodzi 4-6 uczestników z najlepszymi wynikami (uczestnicy będą o tym fakcie poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej).

 

§ 3. Etap drugi - finałowy

1. Etap II rozpoczyna się w dniu ogłoszenia wyników etapu pierwszego.

2. Do 20 maja 2018 r. uczestnik II etapu musi dostarczyć pracę w formie prezentacji multimedialnej na wybrany przez siebie temat nawiązujący do literatury podanej dla pierwszego etapu konkursu.

3. Format i treść pracy konkursowej.

a) pokaz może trwać nie więcej niż 12 minut; powinien być wykonany w programie MICROSOFT POWERPOINT (może być opracowany w najnowszej wersji MS PowerPoint 2013) lub innym, niewymagającym instalacji specjalistycznego oprogramowania; zapis elektroniczny wyłącznie na płytach CD lub DVD (płyty uszkodzone, nieczytelnie zapisane nie będą oceniane); tekst pisany czcionką wielkości minimum 15 pkt.,
b) praca powinna nawiązywać lub uzupełniać temat wybranej w etapie pierwszym literatury. uwzględniać wyniki badań z ostatnich lat, rozszerzającą zakres literaturę lub wyniki przeprowadzonych samodzielnie analiz, doświadczeń lub eksperymentów nawiązujących do tematów podanych w literaturze,
c) prezentacja powinna być wzbogacona różnymi formami przekazu informacji (np. film, muzyka, symulacja komputerowa),
d) praca powinna zawierać opisy, komentarze i dodatkowe materiały własnego autorstwa (takie prace będą szczególnie wysoko oceniane),
e) obowiązkowo należy wskazać bibliografię i źródła.

4. Etap II odbędzie się 28 maja 2018 r. o godzinie 12.00 w budynku XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie, przy ul. Obozowej 60.

5. Koszty dojazdu ponoszą uczestnicy konkursu.

6. Zadaniem uczestników w II etapie jest publiczne przedstawienie swojej prezentacji.

7. Prace zostaną ocenione przez jury, składające się z osób kompetentnych w dziedzinie nauk przyrodniczych, według następujących kryteriów:

a) zawartość merytoryczna z uwzględnieniem poruszanej problematyki (0 – 30 pkt.),
b) umiejętność prezentacji wybranego tematu (0 – 30 pkt.),
c) trafność zastosowanych form przekazu informacji (0 – 20 pkt.),
d) różnorodność form przekazu użyta w prezentacji (0 – 20 pkt.).

Razem można zdobyć maksymalnie 100 punktów.

6. Ocena końcowa uczestnika będzie stanowić składową sumy punktów uzyskanych w dwóch etapach.

Decyzja jury jest ostateczna.

 

§ 4. Nagrody

1. W konkursie zostaną przyznane cenne nagrody.

 

§ 5. Przepisy końcowe i dodatkowe informacje

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu ze względu na ewentualne nieprzewidziane okoliczności, pojawiające się podczas realizacji konkursu. Informacje na temat ewentualnych zmian będą zamieszczane na stronie internetowej: www.tygrzyk.norwid24.waw.pl oraz wysyłane na adresy e-mail podane w formularzu zgłoszeniowym.

2. W sprawach dotyczących szczegółów konkursu można kontaktować się bezpośrednio z koordynatorami konkursu:

p. Dariuszem Masnym (nauczyciel chemii)

p. Krzysztofem Gronkiem (nauczyciel fizyki)

tel. do pokoju nauczycielskiego XXIV LO im. C. K. Norwida w Warszawie (022) 836-42-32,
e-mail:  kontakt@norwid.waw.pl

3. Opiekunowie uczniów biorących udział w konkursie mogą zaświadczenie potwierdzające ten udział.

4. Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

5. Wzięcie udziału w konkursie (wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane oraz wykorzystywane przez Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 
 
Perspektywy
 Licznik odwiedzin www.tygrzyk.norwid24.waw.pl:   63389  
 

XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana K. Norwida w Warszawie

ul. Obozowa 60
01-423 Warszawa
tel./fax. - sekretariat: 022-836-42-92
tel. - pokój nauczycielski: 022-836-42-32
e-mail: kontakt@norwid24.waw.pl
Promethidion - Norwid